RODO

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO 

Z uwagi na obowiązek stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”) Modern sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wróblewskiego 70/72, 93-566 Łódź, posiadającą NIP: 7292702823 oraz REGON: 101535906, (dalej: „Modern sp. z o.o.”) informuje, że przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Modern sp. z o.o. danych osobowych. 

 

KIEDY Modern sp. z o.o. PRZETWARZA DANE OSOBOWE 

Modern sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
 1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
 1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych; 
 1. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 
 1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych; 
 1. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem, 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem danych osobowych jest Modern sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wróblewskiego 70/72, 93-566 Łódź, posiadającą NIP: 7292702823 oraz REGON: 101535906, telefon: +48 508 370 498, mail: lodz@modern.net.pl. 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

W Modern sp. z o.o. nie został powołany inspektor danych osobowych. Nad prawidłową ochroną danych osobowych nadzór sprawuje firma Modern sp. z o.o. 

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH W Modern sp. z o.o. 

Modern sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

 1. podjęcia na żądanie drugiej strony działań zmierzających do zawarcia umowy z Modern sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO); 
 1. realizacji zawartej z Modern sp. z o.o. umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO); 
 1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Modern sp. z o.o. w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO); 
 1. marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez Modern sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO); 
 1. wewnętrznych celów administracyjnych Modern sp. z o.o., w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Modern sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO). 

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM ODBIORCOM 

W związku z przetwarzaniem danych wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W Modern sp. z o.o..”, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być w szczególności: 

 1. księgowość Modern sp. z o.o.; 
 1. instytucje administracji państwowej i inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub uprawnień. 

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ H Modern sp. z o.o. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W Modern sp. z o.o.” celów przetwarzania, tj.: 

 1. w zakresie realizacji zawartej z Modern sp. z o.o. umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; 
 1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Modern sp. z o.o. w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Modern sp. z o.o.; 
 1. w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Modern sp. z o.o., przez okres do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie; 
 1. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Modern sp. z o.o.  stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 

 1. W związku z przetwarzaniem przez Modern sp. z o.o. danych osobowych przysługuje:  
 1. prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO; 
 1. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO; 
 1. prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO; 
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO; 
 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO; 
 1. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO. 
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO, zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
 1. W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez Modern sp. z o.o. danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. 

 

ODMOWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Modern sp. z o.o., podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Modern sp. z o.o.